Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Opdrachtnemer: VOF FV&F Schilderwerken, KvK 853464613, gevestigd te Wateringen.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.
Consument: een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Meerwerk: al het werk dat buiten de overeenkomst valt, waaronder extra werk ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.
Schriftelijk: per brief, e-mail, fax, sms of whatsapp-bericht.
Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet-storing, staking, terrorisme, wateroverlast, niet beschikbaar product of grondstof, slecht weer), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst, algemene voorwaarden

1. De offerte, overeenkomst, algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
2. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan kennelijke fouten en verschrijvingen.

Artikel 3 – Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever verschaft (personeel van) de opdrachtnemer voldoende informatie (inclusief bestek en deelname aan bouwvergaderingen), veiligheid en toegang om het werk te kunnen uitvoeren, inclusief toegang tot toiletten en schaftruimtes.
2. Opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde vergunningen en ontheffingen.
3. Opdrachtgever zorgt voor gas, water en elektriciteit en voorzieningen voor afvoer van (chemisch) afval.
4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct dan wel indirect betrekking hebben op diens werk.

Artikel 4 – Meerwerk, minderwerk en extra kosten, overmacht

1. Opdrachtnemer is gerechtigd naar redelijkheid meerwerk in rekening te brengen op basis van kosten ten tijde van het uitvoeren van het werk.
2. Opdrachtnemer is verplicht minderwerk in mindering te brengen, op basis van de kosten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer mag aan opdrachtgever extra kosten in rekening brengen als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden buiten de oorzaak van opdrachtnemer of van onjuiste informatie door de opdrachtgever. Als deze extra kosten uitkomen boven de 10% van het geoffreerde totaalbedrag, zal opdrachtnemer voor aanvang van het werk de opdrachtgever waarschuwen en krijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. In geval van overmacht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken herzien of ontbinden.

Artikel 5 – Stillegging van het werk

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk (gedeeltelijk) stil te leggen indien daartoe, naar het oordeel van opdrachtnemer, een gewichtige reden bestaat.
2. Indien de opdrachtgever voor de gewichtige reden aansprakelijk is, dient de opdrachtgever de voorzieningen en schade als gevolg van het stilleggen te vergoeden aan opdrachtnemer.
3. Schade tijdens stillegging komt niet voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 6 – Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en dat opdrachtgever het werk heeft aanvaard, betaalt, weer in gebruik neemt en/of 14 dagen niet reageert.
2. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te bieden om diens verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht hun verplichtingen op te schorten indien en zolang de wederpartij de overeengekomen verplichting niet nakomt.
4. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Betaling

1. Bij gedeeltelijke uitvoering of oplevering, heeft opdrachtnemer recht op betaling naar rato.
2. Opdrachtnemer mag bespaarde kosten en/of schade in geval van gedeeltelijke uitvoering en/of oplevering verrekenen met openstaande betalingen.
3. Opdrachtgever mag een betaling inhouden voor zover die betrekking heeft op een klacht.
4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn. Na deze termijn is de opdrachtgever per (gedeeltelijke) maand 1,5 % rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag.
5. Alle incassokosten ten gevolge van niet-tijdig betaalde bedragen, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
6. Opdrachtnemer kan betaling door opdrachtgever onmiddellijk opeisen in geval van:
a. liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden komt;
b. omzetting in een andere rechtsvorm van het bedrijf van de opdrachtgever of in geval van overdracht van het bedrijf aan een derde;
c. de verplaatsing van de plaats van vestiging en/of woonplaats naar het buitenland.
7. Indien en zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op enigerlei garantie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade, tenzij de schade te wijten is aan eigen opzet,
grove roekeloosheid of schuld.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever, waaronder mede
begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer bedraagt maximaal het factuurbedrag van het betreffende
werk, verminderd met uitgekeerde verzekeringsgelden.

Artikel 9 Klachten en garantie

1. Opdrachtnemer garandeert dat het aan hem opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen.
2. Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer een klacht en/of gebrek door binnen twee maanden nadat opdrachtgever het heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Opdrachtnemer krijgt vervolgens van opdrachtgever een redelijke termijn om de oorzaak van de klacht en/of het gebrek op te heffen, als de oorzaak daarvan bij opdrachtnemer ligt.
2. Buiten de garantie vallen:
- Gebreken die het gevolg zijn van ongeschiktheid van of gebreken aan zaken afkomstig van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of
anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten;
- Gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld;
- Kleine onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die nauwelijks zichtbaar zijn en die de deugdelijkheid van het werk niet aantasten;
- Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever heeft gewenst het werk op een bepaalde manier uit te laten voeren, ondanks de waarschuwing van opdrachtnemer voor de kans op het ontstaan van gebreken;
- Gebreken die zijn ontstaan doordat de opdrachtgever niet voldoende of niet het juiste onderhoud heeft gepleegd aan het opgeleverde werk;
- Houtrot, voor zover dit geen verband houdt met het door opdrachtnemer uitgevoerde werk;
- Gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage. Onder normale slijtage wordt in ieder geval verstaan veroudering en verkleuring.
- Gebreken ontstaan door andere oorzaken welke niet toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer, waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden.
3. De termijn van garantie gaat in op de dag van oplevering.
4. Opdrachtgever kan gedurende de garantieperiode het volgende eisen:
- uitvoering van het werk, dat nog niet is uitgevoerd, maar wel deel uitmaakt van de offerte;
- herstel van het opgeleverde werk, tenzij opdrachtnemer hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen;
- vervanging van het opgeleverde werk.
5. Opdrachtgever heeft geen recht op herstel of vervanging indien dit niet mogelijk is of redelijkerwijze niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
6. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantietermijn beperkt tot de garantietermijn die door de producent van de zaak wordt gehanteerd.
7. Het recht op garantie vervalt indien:
a. De opdrachtgever de gebreken niet binnen een termijn van twee maanden, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan de opdrachtnemer heeft gemeld.
b. De opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer aan het opgeleverde werk reparaties, wijzigingen en toevoegingen heeft verricht of heeft laten verrichten.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde materialen die niet (geheel) zijn betaald.
2. Opdrachtgever is gehouden de goederen onder eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer identificeerbaar apart te houden van de overige goederen bij of van opdrachtgever.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.